nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)
Zobraziť podľa odvetvia: Zobraziť podľa použitia:
Káble na snímanie úniku pomáhajú chrániť miestnosti vojenského kabinetu múzea v Londýne
Kľúčové výzvy

Miestnosti vojenského kabinetu sa nachádzajú v suteréne budovy štátnej pokladnice na Parliament Square v Londýne, kde čelil Winston Churchill vojenskému úsiliu. V súčasnosti sa v múzeu nachádzajú nenahraditeľné artefakty a expozície z tohto obdobia. V rámci nedávnej modernizácie štátnej pokladnice rozpoznala správa zariadenia neidentifikovaný únik vody, ktorý by mohol poškodiť alebo zničiť mnohé z historických pamiatok.

Riešenie

Spoločnosť Pentair Thermal Management informovala, že v miestnostiach vojenského kabinetu je potrebný systém schopný rýchlo rozpoznať, lokalizovať a signalizovať manažérovi zariadenia prienik vody.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala systém rozpoznania úniku TraceTek so snímacím káblom TraceTek TT1000 s dĺžkou viac ako 2,3 kilometre spolu s prepojovacím modulom snímača a hlavnými modulmi, z ktorých každý je schopný monitorovať až 500 stôp (150 metrov) snímacieho kábla. Moduly sú prepojené na systém správy budovy prostredníctvom siete s rozhraním RS-485. Pri rozpoznaní vody spustia prepojovacie moduly snímača TraceTek alarm a zobrazia miesto úniku.

Výhody

Monitorovací systém TraceTek od spoločnosti Pentair Thermal Management umožňuje múzeu rýchle prijatie krokov na ochranu expozície. Bola zriadená sieť na rozpoznanie úniku, ktorá má byť dostatočne univerzálna na umožnenie rozšírenia systému do ďalších miest pri plánovanom postupnom zväčšení priestorov.

Odborné poznatky v oblasti systémov sledovania tepla pri preprave surovej ropy zabezpečujú tok v kalifornskej rafinérii.
Kľúčové výzvy

Rafinéria Tesoro Refinery v Martinez, CA potrebovala zabezpečiť sledovanie tepla vo svojej prečerpávacej stanici a prenosovom vedení, aby sa zabezpečilo, že ropa bude prúdiť z mimošpičkového doku do série skladovacích nádrží. Neexistovali podrobné inžinierske výkresy pre dané sledovanie tepla a zistilo sa, že projekt je komplikovaný kvôli spletitým vedeniam ventilov v prečerpávacej stanici. Klient požadoval nekompromisný termín a preto sa obrátil na spoločnosť Pentair Thermal Management.

Riešenie

Kvôli množstvu veľkostí potrubia, vysokému počtu veľkých a malých ventilových súprav a prísnym požiadavkám na udržiavanie teploty si koncepcia sledovania tepla vyžadovala kreatívne riešenia a flexibilitu pre čo najlepšie splnenie potrieb zákazníka. Inžinieri spoločnosti Pentair Thermal Management navštívili rafinériu a vykonali terénnu koncepciu vykonaním meraní na potrubiach a návrhom systému na sledovanie tepla priamo na mieste. Spolupracovali s miestnym personálom rafinérie na definovaní potrebných energetických rozvodných systémov, miest napájania, potrebných riešení riadenia a monitorovaní ako aj odporúčaní týkajúcich sa kábla na sledovanie tepla.

Produkty

Naše skúsenosti s prepravou ropy a použitím v námornej oblasti nám umožnili vyvinúť včasné a nákladovo efektívne riešenie pre spoločnosť Tesoro Refinery. Samoregulačný kábel na sledovanie tepla Raychem XTV spĺňal podmienky pre všetky potrubia s cieľom minimalizácie nákladov na inštaláciu, ako aj zabezpečenia požiadaviek na udržiavanie teploty.  Riadiace a monitorovacie panely Raychem 920 sa skombinovali s transformátormi a energetickým rozvodným systémom do samostatného celku, aby sa skrátil čas inštalácie na mieste a znížili náklady.

Výhody

Inštalácia sa vykonala v súlade s bezpečnostnými normami Tracer, čo viedlo k 100 % hodnoteniu bezpečnosti projektu. Spolu s kvalitnou inštaláciou systému na sledovanie tepla, vykonanou skúsenými pracovníkmi, získala spoločnosť Tesoro aj záruku teplého potrubia ako garanciu kvality inštalácie. Pri realizácii tohto projektu pre rafinériu Tesoro Refinery boli kľúčovými prvkami skúsenosti, kreativita a flexibilita. Zužitkujte tieto charakteristické vlastnosti a schopnosti pri vašej ďalšej práci.

Optimalizovaný systém tepelného manažmentu zabezpečí bezpečný presun síry v rozsiahlom zariadení na skvapalnený zemný plyn
Kľúčové výzvy

Medzi náročné úlohy súvisiace so systémom tepelného manažmentu v prenosovom vedení na síru Qatargas Sulphur Transfer Line patrí:

 • Úzky rozsah prípustných teplôt od 125º C do 145º C pre roztavenú síru s požadovanou hodnotou 135º C po celej dĺžke potrubia.
 • Exteriérové veľké potrubie so značnou hmotnosťou, viacerými dráhami prietoku a vertikálnou expanziou sa točí každých 150 m.
Zákazník požadoval aj schopnosť opätovného roztopenia a opätovného zohriatia stuhnutej síry bez spôsobenia prehrievania alebo nadmernej expanzie. Okrem toho odkomunikoval potrebu vedľajšieho ohrievacieho systému, ktorý by pokryl 100 percent potrubia.

Riešenie

Schopnosť spoločnosti Pentair Thermal Management navrhnúť a integrovať viaceré technológie so svojimi poznatkami o budovaní a sprevádzkovaní systémov tepelného manažmentu viedli k svetovému, bezpečnému a efektívnemu elektricky sledovanému potrubiu na síru.

Produkty

Na splnenie potrieb tohto použitia využila spoločnosť Pentair Thermal Management systém tepelného manažmentu, ktorý zahŕňal nasledovné:

 • Neodmysliteľne bezpečný systém povrchového sledovania Raychem, ktorý ponúka odolnosť voči vysokým teplotám a efektívny prestup tepla do potrubia.
 • Najmodernejší riadiaci a monitorovací systém Raychem s podtlakovými stykačmi.
 • Analýza konečných prvkov na určenie teplotného profilu síry v priereze potrubia.
 • Systém snímania rozptýlenej teploty na báze optických vláken zabezpečujúci dynamický teplotný profil na každom metri s presnosťou do 1º C po celej dĺžke.
 • Mechanizmus viacnásobného privádzania zdroja energie so 7 % inštalovaného výkonu pre normálne prevádzkové podmienky a 100 % inštalovaného výkonu na podmienky zahrievania/opätovného roztopenia.
 • Systém viacvrstvovej tepelnej izolácie s vysokoteplotnou rozšírenou vnútornou vrstvou, vonkajšou vrstvou z uzavretej nosnej bunkovej peny a plášťa odolného voči UV žiareniu.
 • Kompletný servis obstarávania materiálov, projektového manažmentu, výstavby a spúšťania potrubia do prevádzky.

Výhody

Systém tepelného manažmentu od spoločnosti Pentair Thermal Management zabezpečí nasledujúci prínos pre prenosové vedenie na síru Qatargas Sulphur Transfer Line:

 • Systém Raychem STS na povrchové sledovanie minimalizoval počet okruhov, ale viedol aj k lepšiemu prestupu tepla a nižšiemu teplotnému rozdielu medzi potrubím a puzdrom kábla, čo viedlo k bezpečnejšej koncepcii.
 • Analýza konečných prvkov a riešenia na riadenie a monitorovanie Raychem zabezpečili, že teploty síry pri bežných prevádzkových podmienkach neprekročili úzky teplotný rozsah.
 • Systém snímania rozptýlenej teploty na báze optických vláken zabezpečil trvalé monitorovanie teploty po celej dĺžke potrubia. To pomohlo nájsť teplé miesta po dĺžke potrubia počas procesu opätovného tavenia a na druhej strane zabránilo nadmernému tlaku vygenerovanému tavením síry.
 • Mechanizmy rozvádzania energie z viacerých zdrojov a viacvrstvové izolačné systémy nielen optimalizovali celkové prevádzkové náklady systému, ale aj prispeli ku kratšiemu času opätovného roztavenia.
 • Prevzatím celej zodpovednosti za systém tepelného manažmentu zabezpečila spoločnosť Pentair Thermal Management, že projekt sa dokončil včas a k spokojnosti zákazníka.

Optimalizovaný systém tepelného manažmentu znižuje náklady v zariadení na výrobu etanolu
Kľúčové výzvy

BP-Ethanol.jpgBridgeport Ethanol je podnik na produkciu etanolu v štáte Nebraska, postavený na zelenej lúke s ročnou produkciou 40 miliónov galónov/rok. Ich aplikáciu pri sledovaní tepla bolo potrebné upraviť tak, aby zahŕňala ochranu vodovodných potrubí pred mrazom, ohrievanie nádrže a udržiavanie prevádzkovej teploty sirupu, siláže a lúhových potrubí. Na realizáciu tohto projektu prišiel do spoločnosti v roku 2008 tím riešení na mieru Tracer zo spoločnosti Pentair Thermal Management.

Riešenie

Tím riešení na mieru Tracer kompletne navrhol, obstaral a nainštaloval potrebný systém tepelného manažmentu (HMS) v podniku na produkciu etanolu Bridgeport. Tím vytvoril vyrovnanú náročnú a rozsiahlu škálu riešení riadenia a monitorovania Raychem na zníženie počtu potrebných okruhov na 35. V rámci tohto úsilia sa tímu podarilo znížiť celkové náklady systému tepelného manažmentu v podniku na produkciu etanolu Bridgeport.

Produkty

Medzi použité produkty patrí zariadenie Raychem 200NG s proporcionálnym riadením snímania parametrov okolia (PASC) na ochranu pred zamrznutiu potrubia a široké možnosti použitia pri udržiavaní teploty. Pri systéme PASC sa napájanie okruhu na sledovanie tepla pomerne rozdelí na základe teploty okolitého prostredia.

Tím riešení na mieru Tracer tiež zvolil na riadenie a monitorovanie vzdialených okruhov slúžiacich na ohrievanie nádrže ako aj ochranu vodovodných potrubí pred mrazom systém lokálneho riadenia Raychem 920 and HTPG. Tieto miesta boli vzdialené 243 m, resp. 137 m od centralizovaných riadiacich panelov a vyžadovali by vodiče 2/0 kvôli poklesu napätia.

Okrem toho si tím vybral zariadenie Raychem 200NG s riadením snímania potrubia na kritické aplikácie pri použitie parametrov pri udržiavaní teploty. Na zníženie nákladov RTD kabeláže sme použili technológiu rozhrania napájacieho vedenia Raychem (PLI) a inteligentné zakončenia (SES) na prenos teploty a údajov spojitosti pomocou vodičov ohrievacieho kábla.

Výhody

Projekt bol úspešne dokončený v novembri 2008. Pri použití algoritmu PASC sa tímu riešení na mieru Tracer podarilo znížiť prevádzkové náklady podniku na produkciu etanolu Bridgeport o 75 % v porovnaní so štandardným regulátorom snímania hodnôt okolia. Využitím systému lokálneho riadenia a použitím technológie rozhrania napájacieho vedenia Raychem (PLI) sa odstránili náklady na kabeláž RTD v odhadovanej výške $ 40 000.

Potrubia križujúce pláže na Mayotte Islanidem sid v Tanzánii a na čílskom pobreží
Kľúčové výzvy

Pri vykladaní surovej ropy alebo rafinovaných palív (nákladu) z tankerov do malých ropných bazénov a potrubných sústav vzniká riziko pre citlivú pláž a dunové zóny, cez ktoré prechádzajú. Na miestach ako tieto od ostrova Mayotte Island cez Tanzániu až po čílske pobrežie môžu byť systémy na rozpoznanie úniku typu SCADA neúčinné, keďže potrubia sú malé a prietok je nekonzistentný.

Riešenie

Ekologicky citlivé oblasti si vyžadovali pokročilejší produkt, ktorý je schopný nepretržite rozpoznať a signalizovať únik.

Produkty

Systém monitorovania potrubia TraceTek TT5000 využíva špecializovaný kábel na rozpoznanie úniku uhľovodíkov, ktorý je zaliaty do štrbinového vodiča a umiestnený v tej istej drážke ako potrubie. Systém sa inštaluje s jedným kilometrom okruhov na monitorovanie celého potrubia a signalizovanie únikov v rámci jedného kilometra v oboch smeroch.

Výhody

Každý okruh v systéme má vlastný prepojovací modul snímača (SIM) a späť k výstražnému zariadeniu a používateľskému panelu rozhrania možno zosieťovať až 128 modulov SIM. Tento systém sa inštaluje spolu s nerezovými rúrkami na doske, aby sa zabezpečilo dlhodobé monitorovanie a schopnosť výstrahy pred únikom.

Použitie pri ohrievaní výtokového otvoru pre hustú/mimoriadne hustú ropu
Kľúčové výzvy

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgJedna z najvyšších akumulácií prírodnej živice a hustej ropy je ropnej oblasti hustej ropy Orinoco vo Venezuele. Odhaduje sa, že sa na nej nachádza 270 miliárd barelov nahraditeľnej ropy. Tieto rezervoáre pojmú ťažkú až mimoriadne ťažkú ropu s rozsahom API 16 až 8 API s vysokou hustotou, ktoré spomaľujú pohyb suroviny. Pri presune tejto ropy sa stalo štandardným postupom použitie riedidiel, čo vedie k drahému procesu údržby, a to nie len z hľadiska obstarania ale aj z hľadiska manipulácie (oddelená). V roku 2008 dodala a nainštalovala spoločnosť Pentair Thermal Management systém ohrievania výtokového otvoru PetroTrace na využitie v ropnej oblasti Orinoco hustej ropy na pomoc pri regenerácii ropy.

Riešenie

Spoločnosť Pentair Thermal Management naprojektovala systém ohrievania výtokového otvoru PetroTrace s minerálnou izoláciou (MI) pre toto pobrežné použitie, vodorovný vrt na dodávanie hlbinného tepla na zníženie viskozity mimoriadne hustej ropy v tomto výrobnom vrte.

Systém ohrievania výtokového otvoru PetroTrace dodáva vyprodukovaných 65 kW v úseku 3 000 stôp (914 m) dlhého 7" štrbinového puzdra. Ohrievač bol naprojektovaný tak, aby sa následne dodalo viac energie smerom ku koncu puzdra, kde vzniká najvyššia potreba tepla. Ohrievač je nakonfigurovaný pomocou troch ohrievacích článkov s nižšou hustotou v častiach najbližšie k jednovretenovému čerpadlu (Progressive Cavity Pump) (PCP). Ohrievač je umiestnený vo vnútri vodorovnej časti štrbinového puzdra jeho prichytením k vonkajšej časti 2-3/8" opornej trubice.

Dodávaný systém zahŕňa riadiaci panel na jednoduchú prevádzku a monitorovanie teploty a prúdu.

Produkty

Medzi produkty používané na takéto zabezpečenie toku patria ohrievacie káble s minerálnou izoláciou Pyrotenax (MI) na ohrievanie hlbinného otvoru a riadiace panely Raychem.

Výhody

Ohrievací systém značne znížil viskozitu ropy zvýšením teploty v puzdre o 50° F (10° C) za menej ako 24 hodín. V dôsledku toho sa zvýšila produkcia ropy o 65 % z 340 BOPD na 560 BOPD.

Rozpoznanie úniku paliva v nádržiach na skladovanie surovej ropy vo francúzskej rafinérii.
Kľúčové výzvy

Rafinéria vo Francúzsku mala záujem obstarať si systém schopný rýchlo odhaliť skryté úniky pod jednou z jeho štyroch nádrží na surovú ropu. Neidentifikované úniky pod ropnými skladovacími nádržami predstavujú v zariadeniach na skladovanie ropy značnú hrozbu z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a prinášajú potenciál pre vznik havárie.

Riešenie

V rafinérii vznikla potreba špecializovaného snímacieho kábla na rýchle rozpoznanie prítomnosti tekutých uhľovodíkových palív v ktoromkoľvek bode jeho dĺžky, a to bez reakcie na prítomnosť vody.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala v rafinérii svoj kábel na snímanie ropy a paliva TraceTek TT5000. Pod každou zo štyroch nádrží na skladovanie surovej ropy v rafinérii Notre Dame de Gravenchon refinery je v súčastnosti zaliaty kábel TraceTek TT5000. Káble sú uchytené k prepojovaciemu modulu snímača TraceTek na nepretržité rozpoznávanie a signalizovanie akéhokoľvek úniku ropy.

Výhody

Systém TraceTek od spoločnosti Pentair Thermal Management je nepretržite pripravený na upozornenie operátora na akýkoľvek únik paliva. To umožňuje rafinérii včas rozpoznať úniky, čo dáva zásahovému tímu dostatok času na reakciu predtým, než sa situácia stane kritickou. Systém dbá o prevádzkovú bezpečnosť v zariadení na skladovanie ropy a chráni pred potenciálnou haváriou.

Rýchle snímače paliva TraceTek bleskovo varujú záchranné tímy
Kľúčové výzvy

Rafinéria vo Francúzsku potrebovala účinný systém na rozpoznanie úniku uhľovodíkov pre svoju palivovú skladovaciu nádrž, ktorý by okamžite varoval operátorov a spustil záchrannú reakciu v prípade úniku. Únik uhľovodíkov predstavuje mimoriadne nebezpečenstvo v prípade, že nie je rýchlo identifikovaný.

Riešenie

Spoločnosť Pentair Thermal Management zistila, rafinéria potrebuje rýchlo reagujúce, nadpriemerne citlivé zariadenie, ktoré by mohlo rozpoznať vyliatie paliva a absenciu reakcie na vodu. Ropa sa často nachádza na povrchu dažďovej vody. Snímače, ktoré môžu rýchlo rozpoznať únik umožňujú uzavretie vypúšťacích ventilov predtým, než sa palivo dostane do odtokov na dažďovú vodu alebo povrchových kanálov.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management odporučila svoje zariadenie TraceTek FFS (rýchle palivové snímače): sondy s rýchlou odozvou na rozpoznávanie úniku paliva s rozmermi jedného milimetra.

Výhody

Snímače zariadenia spustia alarm do niekoľkých sekúnd od prvotného kontaktu. Sondy sa vynulujú po narušení kontaktu s ropou a čistenie zvyškov paliva je jednoduché, čo robí ich opätovné používanie jednoduchým.

Snímacie káble TraceTek rozpoznajú a presne lokalizujú úniky v systémoch na plnenie hydrantov.
Kľúčové výzvy

Čoraz viac letísk začína používať systémy na plnenie hydrantov s podzemnými palivovými potrubiami. Palivové potrubia prechádzajú popod hrubú betónovú vrstvu letiskových runway, rolovacích dráh a obslužných plôch. Tieto systémy môžu mať značné ekologické, bezpečnostné a pri oprave nákladové dôsledky, ak nedôjde k presnej lokalizácii úniku a jeho včasnej náprave.

Riešenie

Spoločnosť Pentair Thermal Management zistila, že letisko potrebuje nákladovo efektívny systém rozpoznávania a monitorovania na precízne monitorovanie a rozpoznanie úniku paliva.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala systém na monitorovanie úniku a príslušný kábel na snímanie TT5000, ktorý obsahuje materiál na vyplachovanie uhľovodíkov. Je konštruovaný na inštaláciu do PVC vodiča v rámci zásypu pri pokladaní palivových potrubí.

Výhody

Ak dôjde k úniku uhľovodíkov, kábel rozpozná tekuté palivo a odčerpá ho do potrubia vzlínaním. Toto spustí poplach prostredníctvom monitorovacieho systému TraceTek, ktorý signalizuje miesto úniku do jedného metra v oboch smeroch. Inštalačné skrinky (kontrolné otvory) a konektory umožňujú kontrolu systému v menších častiach. Systém TraceTek rýchlo rozpozná úniky a signalizuje technickým pracovníkom presné umiestnenie úniku, čím zamedzí časovo náročnému výkopu potrubia.

Snímacie káble TraceTek rozpoznajú únik paliva a upozornia operátorov na jeho lokalitu
Kľúčové výzvy

Oslo-Airport.jpgPracovníci letiska v Osle zistili, že únik v podzemnom potrubí hydrantu palivového systému by mohol spôsobiť značné ekologické, bezpečnostné a nákladové dôsledky, keďže je veľmi časovo náročné dostať sa k zdroju úniku pod betónom.

Riešenie

Projektanti palivového systému na letisku v Osle hľadali riešenie, ktoré by zmiernilo bezpečnostné a ekologické riziká a ponúkalo komplexnejšie riešenie monitorovania únikov ako pravidelné hydrostatické kontroly tlaku. Projektanti identifikovali potrebnosť systému, ktorý by okamžite rozpoznal a signalizoval únik operátorom, čím by im umožnil rýchle obmedzenie dôsledkov úniku ropy.

Produkty

Káblový systém TraceTek od spoločnosti Pentair Thermal Management nepretržite monitoruje potrubie, aby signalizoval operátorom rozpoznanie úniku v úseku do jedného metra v oboch smeroch.  Systém zahŕňa snímací kábel TT5500 s materiálom na vyplachovanie uhľovodíkov, ktorý sa inštaluje do zásypu 42 mm štrbinového PVC vodiča v rámci zásypu pri pokladaní palivových potrubí.

Výhoda

Systém TraceTek rýchlo reaguje na únik uhľovodíkov. Kábel rozpozná tekuté palivo a vytlačí ho do potrubia vzlínaním, spustí poplach prostredníctvom monitorovacieho systému TraceTek.

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala elektrický systém sledovania tepla v rafinérii Tesoro Golden Eagle.
Kľúčové výzvy

Tesoro.jpgRafinéria Tesoro Refinery v Martinez, CA potrebovala zabezpečiť sledovanie tepla vo svojej prečerpávacej stanici a prenosovom vedení, aby sa zabezpečilo, že ropa bude prúdiť z mimošpičkového doku do série skladovacích nádrží. Neexistovali podrobné inžinierske výkresy pre dané sledovanie tepla a zistilo sa, spletité prepojenie ventilov potrubím v prečerpávacej stanici bude problémom. Klient požadoval nekompromisný termín a preto sa obrátil na tím riešení na mieru spoločnosti Pentair Thermal Management.

Riešenie

Kvôli množstvu veľkostí potrubia, vysokému počtu veľkých a malých ventilových súprav a prísnym požiadavkám na udržiavanie teploty si koncepcia sledovania tepla vyžadovala kreatívne riešenia a flexibilitu pre čo najlepšie splnenie potrieb zákazníka. Inžinieri spoločnosti Pentair Thermal Management navštívili rafinériu a vykonali terénnu koncepciu vykonaním meraní na potrubiach a návrhom systému na sledovanie tepla priamo na mieste. Spolupracovali s miestnym personálom rafinérie na definovaní potrieb rozvádzania energie, miest napájania, potrebných riešení riadenia a monitorovaní ako aj odporúčaní týkajúcich sa kábla na sledovanie tepla.

Produkty

Dlhá história spoločnosti Pentair Thermal Management a skúsenosti s prepravou ropy a použitím v námornej oblasti umožnili tímu rozpracovať včasné a nákladovo efektívne riešenie pre spoločnosť Tesoro Refinery. Tím nainštaloval 7 000 stôp samoregulačného ohrievacieho kábla a 40 riadiacich okruhov. Samoregulačný kábel Raychem XTV spĺňal podmienky pre všetky potrubia s cieľom minimalizácie nákladov na inštaláciu, ako aj zabezpečenia špecifikovaných cieľových teplôt.
Okrem toho sa riadiace a monitorovacie panely Raychem 920 skombinovali s transformátormi a energetickými rozvodnými panelmi do samostatného celku, aby sa skrátil čas inštalácie na mieste a znížili náklady.

Výhody

Inštalácia sa vykonala v súlade s prísnymi bezpečnostnými normami v októbri 2007, čo viedlo k 100 % hodnoteniu bezpečnosti projektu. Úspešná inštalácia nového systému na sledovanie tepla umožnila rafinérii Tesoro Refinery neprerušené čerpanie surovej ropy z jej prečerpávacej stanice na móle Amorco do skladovacích nádrží. Spoločnosť Pentair Thermal Management udelila tiež spoločnosti Tesoro záruku teplého potrubia ako záruku kvality inštalácie.

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala na poli Maari riešenie elektrického ohrievania na zabezpečenie prietoku na mori
Kľúčové výzvy

Maari.jpgV marci 2006 dospela spoločnosť Pentair Thermal Management k rozhodnutiu nainštalovať systém elektrického sledovania tepla do zariadenia na produkciu ropy na mori, ktoré na nachádzalo na poli Maari, mimo pobrežia Nového Zélandu. Zákazník mal problém s hromadením vosku v produkčných potrubiach piatich samostatných vrtov, čo narúšalo prúdenie ropy z rezervoára do plošiny.
Tím spoločnosti Pentair musel čeliť náročným obmedzeniam pri inštalácii medzi produkčným potrubím a puzdrom, čo si vyžiadalo unikátne riešenie rozmiestnenia systému v celom produkčnom potrubí. Minimalizácia stôp na plošine vo vzťahu k napájaniu a súvisiacim riadiacim prvkom systému bola tiež výzva, ktorej musel čeliť tento tím.

Riešenie

Pri podobných aplikáciach na zmiernenie účinkov vosku využíva spoločnosť Pentair Thermal Management ohrievače, ktoré sú externe upevnené na produkčné potrubie, ako napríklad produkčné vedenia PetroTrace DHSX™ alebo PetroTrace MI. Obmedzenia špecifické pre tento projekt a prekážky na poli Maari sťažili aplikáciu týchto technológií na poli Maari. S cieľom prekonať tieto prekážky rozvinul tím spoločnosti Pentair jedinečné riešenie využívajúce technológiu STS, čo viedlo v histórii k prvému aplikovaniu systému na povrchové sledovanie na ohrievanie výtokového otvoru. Tím združil systémy do spoločnej napájacej a riadiacej schémy, čím minimalizoval potrebu niekoľkých veľkých kusov nadvodných zariadení.

Produkty

Systémy na povrchové sledovanie PetroTrace STSi na poli Maari využívali vodič STS™, ktorý sa vložil do zvinutého potrubia naplneného dielektrickou kvapalinou. Následne sa nainštaloval dovnútra produkčného potrubia na mori, s cieľom zabezpečiť teplo po celej dĺžke ťažobnej sondy udržiavajúc rýchlosť prietoku potrebnú na zabránenie hromadenia vosku.
Ohrievače PetroTrace STSi nainštalované vo vrtoch zabezpečujú výstupný výkon až do 150 W / m na dosiahnutie celkového výkonu až do 315 kW na vrte. Na maximalizáciu prestupu tepla nainštaloval tím ohrievače do produkčného potrubia. Úspešné rozmiestnenie tohto poľa vďačí najmä účinnému prestupu tepla systému STS, zabráneniu teploty tvorby vosku v rope, aj keď len s odchýlkou 3° C medzi rezervoárom a teplotou výskytu.

Výhody

Nové systémy na povrchové sledovanie PetroTrace STSi na poli Maari boli úspešne dokončené v júli 2009. Špecifické riešenie pre tento projekt sa ukázalo byť spoľahlivým a zabezpečilo realistickú návratnosť investície, keďže zmiernilo hromadenie vosku v produkčnom potrubí vrtu a udržiavalo nepretržitý prietok z rezervoára do nadvodnej časti.

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala podlahové vykurovanie v hoteli Syon Park Waldorf Astoria
Kľúčové výzvy

Novovybudovaný hotel Syon Park Waldorf Astoria na okraji Londýna, si prizval spoločnosť Pentair Thermal Management na zabezpečenie riešení podlahového vykurovania pre svoj 5-hviezdičkový komplex s plochou 13 000 metrov štvorcových. Hotel sa nachádza v pánskom sídle vojvodu z Northumberlandu a slúžil ako domov pre rodinu vojvodu viac ako 400 rokov.

Riešenie

Spoločnosť TTC začala pracovať v hoteli s cieľom nainštalovať 160 rohoží na podlahové vykurovanie Raychem Quicknet na zabezpečenie tepla pod luxusnou mramorovou a vápencovou podlahovou krytinou. Spoločnosť TTC nainštalovala systémy na podlahové vykurovanie Raychem aj v luxusnom wellness zariadení hotela.

Produkty

Systémy Raychem sa riadia centrálne prostredníctvom systému správy budovy, ktorý zapína podlahové vykurovanie pri obsadení izby. Zo 151 kúpelní v hosťovských izbách bola táto technológia nainštalovaná do 124 kúpelní.

Výhody

V hlavnej wellness časti sa nachádza 350 metrov štvorcových ohrievacích podložiek T2QuickNet, ktoré sú odizolované prostredníctvom izolačných panelov Raychem s cieľom obmedziť tepelné straty a zvýšiť energetickú účinnosť o približne 20 percent. 

Projekt bol dokončený v októbri 2010 a hostia zavítali do hotela na začiatku roka 2011.

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala riešenie na ohrievanie v budove London Rolex
Kľúčové výzvy

Spoločnosť Pentair Thermal Management bola poverená prísť s niekoľkými riešeniami ohrievania v novej budove spoločnosti Rolex v Londýne, Anglicku. Spoločnosť Rolex mienila prebudovať svoje ohrievanie na jednoduchší, nákladovo prijateľnejší potrubný systém vyžadujúci si menej náročnú údržbu.

Riešenie

Spoločnosť Pentair Thermal Management poskytla teplovodné služby prostredníctvom systému udržiavania teploty teplej vody Raychem HWAT pre jedno potrubie.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala viac ako 400 metrov kábla na zabezpečenie teplej vody až k bodu použitia, 600 metrov káblov na protimrazovú ochranu WinterGard a spojovacích zariadení RayClic na zaistenie ochrany pred zamrznutím prívodných potrubí studenej vody.

Okrem toho víta nových návštevníkov vo vstupnej hale teplo systémov podlahového vykurovania Raychem s inštaláciou takmer 50 metrov štvorcových produktu T2QuickNet.

Výhody

Obmedzením potrubia sa docielilo viac priestoru pre jediné potrubie a izoláciu tak, aby bolo možné používať hrubšiu izoláciu na systéme na zvýšenie jeho účinnosti. Celková odhadovaná úspora energie pri tomto projekte bude približne 50 - 60 percent. Aj pri vyššej jednotkovej cene elektrickej energie sa odhaduje, že úspora zákazníka dosiahne úroveň 5 - 15 percent.

Návrh, dodanie a inštaláciu systémov Raychem zrealizovala spoločnosť Jointing Technologies, distribučný partner spoločnosti Pentair Thermal Management so sídlom v juhovýchodnom Anglicku. Projekt bol dokončený v októbri 2010.

Spoločnosť Pentair Thermal Management zabezpečila jediný zdroj systému tepelného manažmentu pre terminál bionafty v Kanade
Kľúčové výzvy

Biodiesal-Canada-tank.jpgVeľká globálna plynárenská a ropná spoločnosť sa rozhodla expandovať svoj terminál na bionaftu vo Winnipegu, Manitobe, s cieľom skladovať B100, čistý produkt bionafty. Bionafta má vyšší bod zvláčnenia než obyčajná nafta, vyžaduje si presnejšiu teplotu.

Riešenie

Spoločnosť Pentair Thermal Management poskytla komplexné riešenie systému tepelného manažmentu (HMS) na kľúč pre potrubie ako aj na sledovanie tepla a izoláciu nádrže. Projekt riadila kancelária spoločnosti Kitchener Services v Kanade a využívala zdroje a talenty z centier služieb v Houstone a Edmontone, s cieľom dokončiť projekt v rámci harmonogramu.

Produkty

Projekt zahŕňal podrobný návrh sledovania tepla v kombinácii s izoláciou nádrže B100. Ohrievací kábel Raychem XTV sa použil pre svoju flexibilitu návrhu na udržanie presnej teploty; na izoláciu nádrže sa použil izolačný systém s vertikálnym uzatvárateľným švom Tracer Trac-Loc.

Riešenie

Komplexný dizajn sa jednoducho integroval do časového rámca zákazníka a zabezpečil požadovanú precíznosť.

Spoločnosť Raychem bola prvá, ktorá zlúčila snímač teploty a vlhkosti
Kľúčové výzvy

V lete 1986 sa vykonala inštalácia 300 m kábla na topenie snehu v žľabe v spoločnosti CKW Ruopigen (Švajčiarsko). Cieľom zákazníka bolo zaručené roztopenie snehu na streche, ako aj presné určenie prevádzkových nákladov systému.

Riešenie

Inštalácia sa rozdelila do dvoch systémov, pričom každý mal inú metódu riadenia. Jeden systém pracoval len so snímaním teploty; druhý so snímaním teploty a vlhkosti. Počas štyroch mesiacov sa snímala teplota a spotreba energie.

Produkty

Kábel GM-2X na topenie snehu

Výhody

Počas chodu systému, so snímaním teploty a vlhkosti klesla spotreba elektrickej energie v porovnaní s výlučným snímaním teploty o 78 %.

Súkromné luxusné rezidencie Charters Ascot
Projekt

Charters Ascot, UK je rozvoj súkromných luxusných rezidencií v okolí obytného domu. Požiadavka bola dodať podlahové, sekundárne vykurovanie do obývacích miestností na doplnenie hlavného teplého/studeného vzduchu z klimatizácie a jeho úplná integrácia so systémom správy budovy. Vznikla tiež požiadavka zabezpečiť vykurovanie v miestnosti kúpeľne a toalety.

Kľúčové výzvy

Nájdenie energeticky úsporného riešenia s jednoduchou inštaláciou, ktoré by obmedzilo výšku podlahy na minimum. Riešenie pre vlhké zóny a pre všetky miesta, systémy, ktoré by bolo možné integrovať so systémom správy budovy.

Riešenie

Ohrievacie káble T2Red a izolačné dosky T2Reflecta zabezpečia správnu kombináciu komfortu - dokonca aj rozdelenie tepla na ploche podlahy - flexibilitu na ďalšiu výzdobu miestnosti a skrátený čas inštalácie. Systém podlahového vykurovania bol integrovaný do BMS, čo znamená, že neboli potrebné žiadne individuálne regulátory. S jednoduchosťou použitia, ktorá sa dosiahla použitím podlahového vykurovania T2Reflecta, to znamenalo skrátenie času inštalácie a zníženie nákladov dodávateľov na inštaláciu.

Produkty

Samoregulačné ohrievacie káble 2000 m T2Red a izolačné dosky T2Reflecta
rohože 326 T2QuickNet (90 W/m² a 160 W/m²)

Systém na rozpoznanie úniku TraceTek poskytuje včasné varovanie na únik vody
Kľúčové výzvy

Vo veľkých múzeách sa v jednom období zobrazuje len zlomok ich expozícií, pričom zvyšná časť sa skladuje v archívoch. V kórejskom národnom múzeu sú uskladnené v 20 podzemných pivniciach, ktoré sú chránené pred požiarom a krádežou. Najväčším potenciálnym nebezpečenstvom je prienik vody a toto môže zničiť drahocenné poklady v skladovacích priestoroch, ktoré pochádzajú z obdobia pred 1500 rokmi. Voda môže preniknúť z trhlín vo vodovodných systémoch alebo vniknúť cez nosné steny a základové lôžko.

Riešenie

V múzeu vznikla potreba zariadenia, ktoré by rýchlo rozpoznalo vodu tak, aby mohli operátori prijať kroky na záchranu predtým, než dôjde k nenávratným škodám na cennom obsahu.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management nainštalovala svoj systém na rozpoznanie vody TraceTek. Srdce systému tvorí kábel na snímanie vody TT1000, ktorý rýchlo reaguje na prítomnosť vody a spustí poplach. Túto činnosť podporujú prepojovacie moduly snímača a vzdialený riadiaci panel, ktorý upozorní pracovníkov správy budovy v kancelárii dohľadu a centrálnej riadiacej miestnosti.

Výhody

Systém TraceTek umožňuje pracovníkom správy budovy nepretržité jednotlivé monitorovanie prítomnosti vody na citlivých miestach vo všetkých 20 pivniciach archívu. Únik možno rýchlo odhaliť a napraviť predtým, než bude neskoro.

Systém ohrievania výtokového otvoru zvyšuje produkciu vo vyčerpaných ropných vrtoch v Kalifornii
Kľúčové výzvy

Petro-Trace-Bakersfield.jpgNiektoré z najväčších rezerv hustej ropy v kontinentálnej časti Spojených štátov amerických sa nachádzajú na ropných poliach v centrálnom údolí Kalifornie v meste Los Angeles. Odhaduje sa, že rezervoáre v tejto oblasti predstavujú prevažne zdroj hustej suroviny s objemom 40 miliárd barelov a hodnotou API 13 až 9 API, ktoré sa nachádzajú v plochých rezervoároch s hĺbkou nepresahujúcou 2300 stôp (701 m). Spoločnosť Pentair Thermal Management dodáva ohrievacie systémy PetroTrace ropných spoločnostiam v tomto regióne od roku 2005.

Riešenie

Spoločnosť Pentair Thermal Management naprojektovala systém ohrievania výtokového otvoru PetroTrace s minerálnou izoláciou (MI) pre tieto pobrežné nízkoprietokové ploché vrty na zlepšenie mobility ropy v blízkosti ťažobných sond a umožnenie zvýšenia produkcie.

Systém ohrievania výtokového otvoru PetroTrace dodal vyprodukovaných 27 kW energie v spoplatnenej sústave pri napätí 600 V. Ohrievače výtokového otvoru boli upevnené k tzv. „žihadlovej trubici“ pod čerpadlom, ktoré zahŕňalo niekoľko pásov kábla MI a vyprodukovalo hustotu energie na úrovni 300 W / stopu.

Dodávaný systém zahŕňa riadiaci panel na jednoduchú prevádzku a monitorovanie teploty a prúdu. S cieľom umožniť zákazníkovi overiť si cieľové teploty pozdĺž ohrievanej časti bolo nainštalovaných niekoľko termočlánkov na zabezpečenie merania teploty.

Produkty

Medzi produkty používané na takéto zabezpečenie toku patria ohrievacie káble s minerálnou izoláciou Pyrotenax (MI) na ohrievanie hlbinného otvoru a riadiace panely Raychem na ovládanie ohrievania hlbiny.

Výhody

Zvýšenie produkcie z 3 BOPD na viac než 20 BOPD, čo vedie k návratnosti kratšej než štyri mesiace.

Systém TraceTek rozpozná „slzenie“ a „presakovanie“, ktoré môžu systémy SCADA prehliadnuť
Kľúčové výzvy

Tlak regulátorov a obavy týkajúce sa životného prostredia viedli operátorov k tomu, aby prijali viac opatrení v oblastiach s vysokým rizikom na rozpoznanie veľkých únikov. Menšie úniky nemusí systém napriek tomu rozpoznať, keďže bežne používané CPM systémy typu SCADA nie sú schopné rozpoznať únik menší ako 0,5 % rýchlosti prietoku. To môže byť veľmi nebezpečné, keďže malé úniky často prerastú do väčších problémov.

Riešenie

Systém na rozpoznanie úniku možno inštalovať na potrubia, ktoré sa rozkladajú na území mnohých kilometrov, s cieľom rozpoznať a presne signalizovať únik v rámci jedného metra v oboch smeroch.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management ponúka kábel na snímanie ropy a paliva TraceTek TT5000, ktorý je schopný rozpoznať tekuté uhľovodíkové palivá bez reakcie na vodu.

Výhody

Systém TraceTek TT5000 sa nachádza vo vnútri PVC vodiča a je zaliaty do toho istého zárezu ako potrubie, čím je chránený a zabezpečený. Systém zamedzuje spôsobeniu škôd v potrubí a okolitej oblasti pre čo i len najmenší únik, a to vďaka rýchlemu rozpoznaniu a upozorneniu operátorov na jeho lokalitu.

Systémy TraceTek poskytujú včasné varovanie na únik ropy do pôdy
Kľúčové výzvy

Spoločnosť Coast Oil Co., jeden z najväčších distribútorov benzínu, nafty a mazív v Spojených štátoch amerických chcela zabrániť znečisteniu spodnej vody na svojom ropnom skladisku v San Jose a prekročila štandardy stanovené regionálnou radou pre kontrolu kvality vody.

Riešenie

Zariadenie pozostávajúce z 12 úzko zoskupených nádrží s malým priemerom potrebovalo účinný systém na rozpoznanie úniku na monitorovanie pôdy pod nádržami bez prerušenia komerčných operácií. Riešením bolo komplexné monitorovacie riešenie na rozpoznanie a signalizáciu poplachu. Pri práci v obmedzenom priestore použili technici malý individuálne upraviteľný vrtný stroj.

Produkty

Spoločnosť Pentair Thermal Management odporučila tejto spoločnosti svoj systém na rozpoznanie úniku s využitím snímacieho kábla TT5000, ktorý obsahuje materiál na vyplachovanie uhľovodíkov.

Výhody

Tento systém je nainštalovaný v rámci PVC potrubia do pôdy pod palivové nádrže a rýchlo rozpozná a signalizuje poplach pri úniku paliva. Akýkoľvek prienik sa odčerpá do potrubia vzlínaním a je absorbovaný puzdrom kábla.

Connection and Protection