nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Predradené zaťaženie a optimalizácia

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Ak sa zákazníci obrátia na spoločnosť nVent Thermal Management v prvotnej fáze - zatiaľ čo projekty sú stále v realizačnej fáze / fáze plánovania FEED - získajú výhodu nášho návrhu systému na sledovanie tepla a poznatkov o optimalizácii. Tieto optimalizačné programy integrujú metódy navrhovania a osvedčené stratégie na základe našich rozsiahlych skúseností s inštaláciou systémov na sledovanie tepla s cieľom pomôcť našim zákazníkom dosiahnuť pri svojich projektoch nižšie celkové náklady na inštaláciu (TIC) a/alebo nižšie celkové prevádzkové náklady (TOC).

Spoluprácou so zákazníkom poskytuje spoločnosť nVent Thermal Management nasledujúce výhody vo fáze FEED projektu

  1. Zhodnotenie primárneho Systému tepelného manažmentu (HMS) a súvisiacich špecifikácií (t.j., izolácia, elektroinštalácia, potrubie, atď.)
  2. Formulácia línie HMS, špecifickej z hľadiska rozsahu prác na projekte
  3. Výber vhodných optimalizačných stratégií špecifických pre daný projekt
  4. Vypracovanie nákladovej analýzy vyjadrujúcej základný neoptimalizovaný návrh, ako aj optimalizovaný návrh
  5. Odhad rozpočtu HMS systému CAPEX (kapitálové výdavky) a nákladov OPEX (prevádzkové výdavky)
  6. Príprava predbežných výpočtov zaťaženia napájania a alternatív distribúcie

Nasledujúca ilustrácia dokazuje, akým prínosom je implementácia stratégií zníženia nákladov / technológií pre projekt pri definícii projektu alebo vo fáze FEED - pred bežnými fázami podrobného návrhu a obstarávania. V priebehu plynutia projektu sa znižujú nároky na flexibilitu návrhu, potrebnú na implementáciu vhodných opatrení pre zníženie nákladov. 


Connection and Protection