Projektový manažment

Všetky služby by sa mali vykonávať na základe postupov projektového manažmentu. Toto sa vzťahuje na projekty všetkých rozmerov ako aj služby v oblasti údržby, napríklad audity a urgentné zásahy. Rozhodujúce faktory riadenia projektu sú náklady, čas, zdroje, tok informácií a kvalita: pri dôkladnom riadení budú v dôsledku toho minimalizované riziká.

Všetky centrá služieb spoločnosti nVent Thermal Management v Európe sa riadia rovnakým súborom postupov a využívajú identické systémy. To umožňuje spoločnosti efektívne zabezpečenie požadovaných služieb pri súčasnom splnení (a často aj prekročení) požiadaviek vo vzťahu k času, kvalite a rozpočtom.

Na riadenie najdôležitejších faktorov sa implementovali nasledujúce systémy a postupy:

Manažment bezpečnosti

Implementácia osvety v oblasti bezpečnosti a komplexného systému bezpečnostného manažmentu (SMS), ktorý je akreditovaný špecialistami v oblasti bezpečnosti, ako napríklad SCC, VCA, OHSAS 18001 a ROSPA, prispela k dokonalej histórii bezpečnosti spoločnosti nVent Thermal Management.

Zaistenie kvality a Riadenie kvality (QA/QC)

Spoločnosť nVent Thermal Management rozpracovala a implementovala Systém riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001:2000. Programy QA/QC zaisťujú zapracovanie vysokého stupňa kvality do všetkých produktov, služieb a systémov, ktoré poskytuje spoločnosť v kombinácii s cieľom dosiahnuť najnižšie náklady vlastníctva pre zákazníka.

Riadenie projektu

Riadenie projektu je kľúčom každého úspešného projektu. Tieto nástroje riadenia udržiavajú projekt v rámci harmonogramu a rozpočtu. Medzi nástroje riadenia projektu patrí riadenie nákladov, harmonogram projektu, riadenie dokumentov a informácií. Všetky tieto nástroje sú nevyhnutné pre efektívny projektový manažment.

Organizácia

V celej Európe pôsobia miestne projektové zastúpenia s možnosťami projektového manažmentu a navrhovania projektov, ktoré môžu rýchlo reagovať na požiadavky projektu (napr. objasnenie ponúk, odborné diskusie, stretnutia ohľadne postupu projektu atď.) a rozumejú miestnej kultúre, jazyku, technickým parametrom a komerčným potrebám.

Connection and Protection