Bezpečnosť

Počas každej fázy projektu implementuje spoločnosť nVent Thermal Management prístup celkového manažmentu k ochrane životného prostredia a bezpečnosti na hodnotenie rizík a identifikovanie vhodných opatrení pre riadenie a minimalizáciu rizík a nebezpečenstiev.

Pre zaistenie súladu s politikou spoločnosti v oblasti dodržiavania pravidiel, požiadavkami zákazníkov a záväznými právnymi predpismi, sa vymenujú kompetentné osoby. Vykonávajú potrebné kroky na podporu povedomia o osobnej bezpečnosti a tým dosahujú bezúrazové pracovisko.

Manažéri a kontrolní pracovníci sú iniciatívni pri zabezpečovaní bezpečného pracovného prostredia vo svojich príslušných oblastiach. Všetci zákazníci sú si vedomí svojej zodpovednosti dbať na seba a iných, ktorí môžu byť ovplyvnení svojou prácou a spolupracovať so spoločnosťou pri plnení jej záväzkov.

Connection and Protection